Expressing an opinion

Expressing an opinion

 

 

مِنْ وِجْهَة نَظَري

 

/min wijhat naDHaree/

 

Means

 

From my point of view

 

 

 


 

أَعْتِقِد

 

/ʼaʻtiqid/

 

Means

 

I think

 

(To give your opinion on someone or something)

 

 

 


 

 

أَفَكِّر

 

/ʼafakkir/

 

Means

 

I think

 

(For deep thoughts)

 

 

 


 

أَعْتِقِد

 

/ʼaʻtiqid/

 

Is used when expressing an opinion about something or someone

 

أَفَكِّر

 

/ʼafakkir/

 

Is used when you think about something or someone

 

 

 


 

مِتْأَكِّد

 

/mitʼakkid/

 

Certain (Masculine)

 

مِتْأَكْدَة

 

/mitʼakdah/

 

Certain (Feminine)

 

 

 


 

أَتِفِق وياك

 

/ʼatifiq wiyaak/

 

I agree with you (For masculine)

 

أَتِفِق وياج

 

/ʼatifiq wiyaach/

 

I agree with you (For feminine)

 

 

 


 

ما أَتِفِق وياك

 

/maa ʼatifiq wiyaak/

 

Means

 

I disagree with you

 

 

 


 

 

مَعْ العِلِم إِنُّه

 

/maʻ ilʻilim ʼinnuh/

 

Means

 

Despite of

 

 

 


 

عَلى مود هيج

 

/ʻalaa mood heech/

 

Means

 

Therefore

 

 

 


 

 

فَــ

 

/fa/

 

Means

 

So

 

فَـ

 

Is used for sequencing two sentences

 

and to express consequences

 

 

 


 

 

شِنو رَأْيَك ؟

 

/shinoo raʼyak/

 

Means

 

What do you think?

 

(For masculine)

 

 

 


 

 

تِتِفِقْ وِيايَة؟

 

/titifiq wiyaayah/

 

Means

 

Do you agree with me?

 

(For masculine)

 

 

 


 

تِتَفْقينْ وِيايَة؟

 

/titafqeen wiyaayah/

 

Means

 

Do you agree with me?

 

(For feminine)

 

 

 


 

إِنْتَه مِتْأَكِّد؟

 

/ʼintah mitʼakkid/

 

Means

 

Are you sure?

 

 

 


 

 

For more info regarding the Expressing an opinion and how to learn Arabic online, you can download the Arabic learning app Kaleela to learn Arabic the right way.